Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami, określają one warunki korzystania z naszej strony internetowej. Niezależnie od tego, czy jesteś gościem, czy zarejestrowanym użytkownikiem. Odwiedzając i / lub korzystając ze strony internetowej, potwierdzasz, że zgadzasz się na przestrzeganie warunków użytkowania i że będziesz ich przestrzegać. Jeśli nie akceptujesz warunków użytkowania, nie korzystaj ze strony.

Informacje o nas:

Witryna jest obsługiwana przez TAAT AS.

 

1 – Warunki ogólne.

1.1

Warunki korzystania mają zastosowanie do każdego korzystania z Witryny.

 

1.2

Usługi oferowane na stronie są świadczone przez TAAT AS.

 

2 – Dostęp do Serwisu.

2.1

Dostęp do serwisu jest udzielany tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo, bez względu na przyczynę w dowolnym czasie, do wycofania lub zmiany usług, które oferujemy w serwisie, bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest niedostępna w danym momencie lub przez dowolny okres.

 

2.2

Od czasu do czasu będziemy mogli zastrzec dostęp do niektórych części strony internetowej dla użytkowników, którzy się u nas zarejestrowali.

 

3 – Informacje.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w Witrynie były aktualne, dokładne i aktualne w momencie publikacji, ale nie gwarantujemy, nie gwarantujemy rzetelności, dokładności i kompletności tych informacji. Zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej, w tym za wszelkie działania podjęte w oparciu o zawarte w niej informacje. Nie ma to jednak wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku zaniedbania z naszej strony, ani związanej z oszustwem lub brakiem informacji w podstawowych sprawach, jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której zgodnie z prawem nie można uchylić.

 

4 – Prywatność i informacje związane z Tobą i korzystaniem z Witryny.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i potwierdzasz, że podane nam dane osobowe są prawidłowe. Przeczytaj uważnie naszą politykę prywatności.

 

5 – Wytyczne dotyczące praw własności intelektualnej.

 

5.1

Jesteśmy właścicielem i posiadaczem wszystkich praw własności intelektualnej związanych z witryną, w tym materiałami tam opublikowanymi. Wszystkie materiały są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych, a także traktatami na całym świecie. Zastrzegamy sobie wszystkie takie prawa.

5.2

Nie możesz naruszać żadnych praw własności intelektualnej w związku z produkcją, projektowaniem, etykietowaniem lub pakowaniem produktów sprzedawanych w Witrynie ani wprowadzać zmian w takich produktach dostarczanych przez Grupę (TAAT), chyba że uzyskasz uprzednią pisemną zgodę lub licencję od nas lub naszych licencjodawców .

5.3

Korzystanie z Witryny nie stanowi licencji na używanie zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków towarowych należących do Grupy (TAAT) lub posiadających jej licencję. Obejmuje to między innymi słowa i logo oraz wszelkie inne marki promowane w Witrynie.

5.4

Masz możliwość pobrania i wydrukowania fragmentów strony internetowej do własnego, niekomercyjnego użytku. Jakiekolwiek inne wykorzystanie strony internetowej, w tym powielanie, modyfikacja, dystrybucja, przekazywanie, ponowne publikowanie, wyświetlanie lub prezentacja treści na stronie jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody TAAT AS.

5.5

Nie możesz tworzyć i / lub publikować własnej bazy danych, która zawiera znaczne ilości treści ze strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody TAAT AS.

 

6 – Zasady korzystania z treści.

Zabrania się wykorzystywania treści ze strony internetowej do celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody TAAT AS i jesteś zobowiązany do przestrzegania praw do znaków towarowych, praw autorskich oraz innych ograniczeń własności i licencji na stronie internetowej.

 

7 – Wirusy, ataki hakerskie i inne naruszenia.

7.1

Nie wolno nadużywać Witryny poprzez wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków danych, bomb logicznych, uszkodzonych danych lub jakichkolwiek innych szkodliwych lub technologicznie szkodliwych materiałów. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwera, na którym jest przechowywana Witryna, ani żadnego innego serwera, komputera lub bazy danych powiązanej z Witryną. Nie wolno poddawać witryny internetowej tak zwanym atakom typu „odmowa usługi” lub „rozproszona odmowa usługi”.

7.2

W przypadku naruszenia punktu 7.1 popełnia przestępstwo. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy z nimi współpracować, ujawniając Twoją tożsamość.

7.3

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane atakiem typu „odmowa usługi”, wirusem lub innym technologicznie szkodliwym materiałem przesyłanym do sprzętu komputerowego, programów komputerowych, danych lub innych chronionych materiałów w wyniku korzystania z witryny internetowej, w tym pobierania materiałów ze strony internetowej lub innych witryn internetowych z nią połączonych.

 

8 – Linki do Serwisu.

8.1

Możesz tworzyć linki do naszej strony internetowej, pod warunkiem, że robisz to we właściwy i zgodny z prawem sposób, który nie szkodzi ani nie wykorzystuje naszej reputacji. Takie łączenie musi być zgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi własności intelektualnej, określonymi w punkcie 5. Nie wolno tworzyć łącza w sposób sprawiający wrażenie powiązania, zgody lub potwierdzenia z naszej strony, jeśli takie nie istnieje. . Nie możesz umieszczać linków do miejsc, w których Twoja witryna zawiera informacje pozbawione smaku, prowokacyjne, kontrowersyjne lub naruszające własność intelektualną lub prawa innych osób lub w inny sposób niezgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

8.2

Nie możesz tworzyć łącza ze strony internetowej, której nie jesteś właścicielem.

8.3

Nie może „oprawiać” witryny internetowej w inne witryny internetowe.

8.4

Nie możesz tworzyć łącza do jakiejkolwiek części Witryny innej niż Witryna.

8.5

Zastrzegamy sobie prawo, z dowolnego powodu i w dowolnym czasie, do wycofania pozwolenia na tworzenie linków bez wcześniejszego powiadomienia.

 

9 – Linki z Serwisu.

Jeśli jedna witryna zawiera łącza do innych witryn internetowych i zasobów oferowanych przez strony trzecie, łącza te służą wyłącznie do celów informacyjnych. Łącze do innej witryny internetowej nie oznacza i nie wyraża naszego poparcia dla tego wydawcy, produktów lub usług. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością odpowiednich stron i nie odpowiadamy za nie. Nie odpowiadamy również za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania ze stron lub działań podjętych w oparciu o zawartość tych stron.

 

10 – Zmiany w Serwisie.

Grupa (TAAT) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w witrynie internetowej, wytycznych i niniejszych warunkach użytkowania w dowolnym momencie, niezależnie od przyczyny. Jesteś zobowiązany do przestrzegania aktualnych warunków korzystania z serwisu. Należy okresowo przeglądać Witrynę, aby zapoznać się z obowiązującymi Warunkami użytkowania.

 

11 – Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć Grupę (TAAT) za wszelkie działania prawne przeciwko niej, w zakresie, w jakim takie ściganie powstanie w wyniku korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej z naruszeniem Warunków użytkowania. Obejmuje to Wytyczne dotyczące własności intelektualnej (określone w klauzuli 5) lub wszelkie inne roszczenia z tytułu naruszenia jakiejkolwiek własności intelektualnej osób trzecich lub wszelkie roszczenia o zniesławienie wynikające z korzystania z Witryny, w tym informacje publikowane w Witrynie.

 

12 – Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności.

12.1

Zgadzasz się, że dostęp do Serwisu, w tym treści, jest bezpłatny. Grupa nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani innych osób za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wystąpić w wyniku nieuprawnionego korzystania ze strony internetowej, w tym wykorzystania informacji z niej zawartych.

12.2

Strona jest przeznaczona do użytku w Norwegii. Grupa (TAAT) nie gwarantuje, że produkty wymienione na stronie internetowej nadają się do użytku lub są dostępne poza Norwegią. Osoby korzystające z tej witryny poza Norwegią są odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów krajowych w zakresie, w jakim są one stosowane.

12.3

Korzystając ze strony, akceptujesz niniejsze warunki użytkowania i ograniczenia odpowiedzialności zdefiniowane przez Grupę (TAAT). Grupa (TAAT). zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania i ograniczeń odpowiedzialności oraz opublikuje informację na stronie internetowej, gdy to nastąpi.

12.4

Grupa (TAAT). nie ogranicza i nie ogranicza swojej odpowiedzialności za oszukańcze działania, śmierć lub obrażenia ciała, które mogą wyniknąć z zaniedbania przez Grupę (TAAT), członków jej zarządu, pracowników, partnerów, innych przedstawicieli Grupy lub inną odpowiedzialność, której nie można uchylić zgodnie z prawem.

12.5

Grupa (TAAT). dołoży wszelkich starań, aby strona internetowa działała w pełni. Jednak charakter internetu powoduje, że Grupa (TAAT). nie może zagwarantować, że strona internetowa działa bez opóźnień, przerw lub błędów.

13 – Zrzeczenie się.

Jeśli naruszysz niniejsze Warunki użytkowania, a my nie podejmiemy żadnych działań, nadal zachowamy nasze prawa i środki zaradcze w każdej innej sytuacji, w której naruszysz Warunki użytkowania.

 

14 – Ogólne.

14.1

Jeśli którykolwiek z Warunków użytkowania zostanie uznany za nieważny, zniesiony lub w inny sposób niewykonalny, niniejsze Warunki zostaną uznane za oddzielne od pozostałych i nie będą miały wpływu na ważność i wykonalność pozostałych Warunków.

14.2

Witryna jest oferowana „tak jak jest”. Grupa (TAAT). nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń w zakresie dozwolonym przez prawo. Grupa (TAAT). nie gwarantuje dokładności ani kompletności strony internetowej ani zawartych na niej informacji lub treści, w tym że jest wolna od błędów i wirusów.

 

15 – Jurysdykcja i wybór prawa.

 

Warunki użytkowania powinny być sformułowane zgodnie z norweskim ustawodawstwem. Spory powstałe w związku z Warunkami korzystania lub podczas korzystania z Witryny podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów norweskich.